HerningSclerose.dk repræsenterer alene Scleroseforeningens Herning Afdeling - Besøg www.scleroseforeningen.dk for mere info om Scleroseforeningen.

Scleroseforeningen
Herning

VI ER TIL FOR DIG

Ny-diagnosticeret med Sclerose og hvad så?

Der kan opstå et hav af spørgs­mål og udfor­drin­ger for både dig og dine pårø­ren­de. Vi er til for dig og giver dig adgang til et net­værk som ken­der til din situ­a­tion – der­for kan vi kun opfor­dre dig og dine pårø­ren­de til at bru­ge os.

Hvad laver vi i loka­laf­de­lin­gen?

Loka­laf­de­lin­gen er et møde­sted og net­værk for sclero­se­ram­te samt deres pårø­ren­de. I vores arbej­de, for at ska­be det bedst muli­ge kend­skab til syg­dom­men, afhol­der vi både oply­sen­de og under­hol­den­de arran­ge­men­ter for vores med­lem­mer og pårø­ren­de.

For­må­let med loka­laf­de­lin­gen er at ska­be et net­værk hvor sclero­se­ram­te og deres pårø­ren­de kan mødes til fæl­les hyg­ge og udveks­ling af erfa­rin­ger.

Hvis du er inter­es­se­ret i at støt­te sclero­sesa­gen med din fri­vil­li­ge arbejds­kraft, eller med andre mid­ler, så kon­takt lokalafdelingen.Velkommen til Sclero­se­for­e­nin­gens loka­laf­de­ling for Her­ning kom­mu­ne.

Mød andre i dit lokalområde i samme båd

Hvad enten du har sclero­sen selv eller er pårø­ren­de, så er det vig­tigt at have nog­le at dele dine tan­ker og fru­stra­tio­ner med. Læs mere hér om vores net­værks­grup­per